سوابق کاری ( 1- محل کار شماره 1 اشتغال از سال---- تا سال ----- )
مهارتها یا دوره های آموزشی (نام دوره های آموزشی و تخصص های کسب کرده + سال گرفتن مدرک )